Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” utgör en gemensam plan för hur Västra Götaland ska nå målet om att vara en fossiloberoende region 2030. Planen har tagits fram utifrån en bred dialogprocess och var under 2016 ute på remiss. Den 19 september 2017 antogs denna plan av regionfullmäktige och även av Länsstyrelsen.

De strategska vägvalen bygger på fyra arbetssätt  i kombination med tolv satsningar som är identifierade för att de ger upphov till mest omfattande minskningar av växthusgasutsläpp.

 

Fyra arbetssätt som bidrar till samhällsförändring

1. Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
Västsvenska aktörer som kommuner, myndigheter, företag och organisationer kan alla utföra kraftfulla åtgärder inom sitt verksamhetsområde för att visa ansvar och ligga i framkant i omställningen. Genom medvetna inköp, investeringar och satsningar skapas efterfrågan på framtidens lösningar. Offentlig sektor har en extra viktig roll att spela och all offentlig verksamhet i Västra Götaland ska vara fossiloberoende före år 2030.

2. Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
En fossiloberoende framtid förutsätter en planering som gör det möjligt. Med nytänkande samhälls- och klimatplanering kan vi minska utsläppen av växthusgaser, hantera effekterna av klimatförändringarna och samtidigt öka människors möjligheter till ett hälsosamt och gott liv. Regionala infrastruktursatsningar och kommunala byggprocesser ska genomsyras av omställningen till fossiloberoende och vi planerar för att förhindra skador av översvämningar och andra klimateffekter.

3. Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
Västra Götaland har förutsättningarna för att utmärka sig som växtplats för framtidens fossilfria lösningar. Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik, samverkan kring pilotprojekt, kreativa inkubatorer och riktat innovationsstöd är viktiga verktyg inom detta arbetssätt. Genom att våga testa nya angreppsätt kan vi utveckla produkter och samhällslösningar som underlättar omställningen både lokalt och globalt.

4. Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt
De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv kan stärkas samtidigt som våra samhällen och stadsdelar blir mer levande och attraktiva. Här kan kreativitet, samarbete och resurseffektivitet vara i fokus och kommuner, lokala företag, föreningar och invånare kan samverka för att ta fram smarta lösningar. Initiativ kring exempelvis delningsekonomi och fler lokala mötesplatser som distansarbetsplatser, verkstäder och odlingar kan underlätta en fossiloberoende livsstil.

 

 

Tolv satsningar inom fyra fokusområden

Omställningen till fossiloberoende omfattar alla delar av samhället. Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras ett antal satsningar inom viktiga fokusområden. Detta är satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas.

 

1. Hållbara transporter

 • Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
 • Accelererad omställning till fossilfria fordon
 • Effektiva godstransporter
 • Klimatsmarta möten och semestrar

 

2. Klimatsmart och hälsosam mat

 • Minskat matsvinn
 • Främja hållbart lantbruk
 • Mer vegetariskt på tallriken

 

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

 • Större marknad för biobaserade material och drivmedel
 • Tjänster och cirkulära varor
 • Design för en hållbar livsstil

 

4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

 • Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
 • Effektiv och klimatsmart renovering

 

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030