Sammanställning av remissvar

28 april 2017

Förslaget ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” har varit ute på remiss. 112 instanser, däribland länets samtliga 49 kommuner och alla undertecknare av klimatstrategin, har fått remissen. Parallellt med detta förfarande har enkätfrågorna även funnits i en ”öppen” version, där vem som helst har haft möjlighet att avge synpunkter.

Av regionens 49 kommuner har 40 avgett svar. Det har också kommit synpunkter från 16 företag inom olika branscher, sju branschorganisationer eller liknande, fem universitet/högskolor, fyra statliga myndigheter, två kyrkliga stift och en privatperson.

Generellt sett är alla remissinstanser positiva till remissförslagets syften och ambitioner. I enkäten ger 71 instanser omdömet ”mycket bra” eller ”bra” (omkring 95 procent av de svarande, medan en markerar ”mindre bra” och tre markerar ”har svårt att bedöma”.

I remissammanställningen återges exempel på formuleringar som återfinns i remissvaren som illustrerar de svarandes samlade omdömen.

Remissammanställning Strategiska vägval