Positivt gensvar till remissen om strategiska vägval

13 februari 2017

Förslaget om ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” har varit ute på bred remiss med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen som gemensam avsändare.

De strategiska vägvalen innebär förslag på regionala prioriteringar som ska underlätta ett intensifierat omställningsarbete i Västra Götaland och leda oss mot målet om en fossiloberoende region 2030.

Läs mer om det remitterade förslaget här.

Över 70 remissinstanser har lämnat in svar, bland andra kommunerna, företag i olika branscher, branschorgan, universitet och högskolor samt statliga myndigheter.

– För att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra Götaland agera. Därför är det mycket glädjande att så många aktörer har besvarat remissen, kommenterar Cecilia Lunder, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

De allra flesta är positiva både till förslaget och till processen. Det finns också ett stort intresse att vara med och delta i olika satsningar framöver.

– Nu pågår arbetet med att ta omhand de kloka inspel och synpunkter som vi fått, och återkoppling till remissinstanser kommer under våren, säger Gerda Roupe, processledare på Västra Götalandsregionen.

Beslut väntas under året och fattas av Västra Götalandsregionens politiker och Länsstyrelsens ledning.