En fossiloberoende region år 2030

Vi har ett tydligt klimatmål i Västra Götaland – att vara en fossiloberoende* region år 2030.

”2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och medborgarna och näringslivet har en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Boende, transporter och produktion såväl som konsumtion av varor och tjänster är resurssnåla, energieffektiva och baserade på förnybar energi. Sammantaget har detta bidragit till en stark ekonomi och ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv.”

Ur Klimatstrategi för Västra Götaland

* Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. (Regionala klimatmål antagna av Länsstyrelsen.)

 

 

 

Vi behöver göra detta tillsammans

Mycket görs redan i Västra Götaland för att få ner utsläppen av växthusgaser och ställa om till fossiloberoende. Men för att vi ska nå vårt mål till 2030 behöver vi öka tempot och vara fler som jobbar tillsammans mot samma mål!

Västsverige har även en av världens bästa förutsättningar för att bli föregångare i omställningen till fossiloberoende. Det konstaterade regionfullmäktige i Västra Götaland redan 2009 när de antog målsättningen att bli en fossiloberoende region till år 2030.

 

Förslag till strategiska vägval

Västra Götalandsregionen har ett regionfullmäktigeuppdrag och Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett regeringsuppdrag att ta fram prioriterade insatser för hur vi ska skapa en fossiloberoende region. Under 2015 och 1016 har ett intensivt dialogarbete genomförts. Detta har resulterat i ett förslag till ”Strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region”.

Läs mer om förslaget

 

Processen hittills

Våren 2015: Underlagsmaterial 

  1. Fakta med nuläge och klimatutmaningar. Forskare och handläggare på regional nivå identifierade ett antal viktiga klimatutmaningar för att vi ska kunna nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland. Faktaunderlag med klimatutmaningar för Västra Götaland (uppdaterad februari 2016)
  2. Undertecknare av klimatstrategin. De 70 aktörer som undertecknat klimatstrategin rapporterade in sina mål och insatser för hur de bidrar till en fossiloberoende region. Presentation av uppföljningen av klimatstrategin 2014.
  3. Framtidens värderingar. Genom en enkät och ett antal workshops frågade vi unga mellan 20 och 30 år hur de ser på framtiden och hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut för dem. Rapport unga vuxnas visioner för ett fossiloberoende samhälle

Hösten 2015: Dialogprocess och idéer till nya insatsområden
Under hösten 2015 genomförde vi en dialogprocess där workshops arrangerades inom olika teman. Företrädare för akademin, näringslivet, offentliga organisationer och föreningar identifierade viktiga regionala insatsområden  för att nå en fossiloberoende region. Ca 125 personer deltog och följande workshop-grupper träffades under tre eftermiddagar:

  • Varor och tjänster för ett klimatsmart liv – hur får det störst attraktionskraft?
  • Bioinnovationer – hur ser framtidens drivmedel och material ut?
  • Bo, jobba och resa – hur får vi ett hälsosamt vardagsliv?
  • Förnybara energisystem – hur får vi trygg och säker energi
  • Infrastrukturplanering

Resultatet presenteras i 80 förslag på insatsområden för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

2016: Analys och remiss
Under våren 2016 analyserade förslagen från dialogprocesserna. I mars genomfördes en konferensdag på Världskulturmuseet där ”Förslaget till strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland” presenterades. Förslaget skickades sedan på remiss mellan juni och oktober 2016, och remissvaren sammaställs under vintern 2016/2017.

Förslag till ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

 

Vi står bakom projektet

Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och kommunalförbunden i Västra Götaland.

 

Kontaktpersoner
Gerda Roupe
Processledare Västra Götalandsregionen
gerda.roupe@vgregion.se
Telefon 0762-34 32 99

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Västra Götalands län
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 46 83