Västsvenskt ledarskap för ett fossiloberoende Västra Götaland

30 november 2015

Tillsammans ska offenbannerftliga aktörer, lärosäten och företag, öka takten för att skapa ett fossiloberoende Västra Götaland. Det lovar en rad framträdande företrädare för Västra Götaland, bland annat miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen Kristina Jonäng och landshövding Lars Bäckström.

I Västsverige finns ett samförstånd kring industriell utveckling, nya jobb och satsning på infrastruktur. Här finns en medvetenhet om att vi behöver samarbeta för att främja internationell konkurrenskraft och regional utveckling. Ett sådant samarbete är också nödvändigt för att möta viktiga samhällsutmaningar, inte minst klimatfrågan.

2009 bestämde sig Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, många kommuner, högskolor och universitet, och en mängd företag i Västra Götaland för att underteckna en klimatstrategi. I dag har över 70 aktörer anslutit sig. Målet var och är en fossiloberoende region år 2030.

Sedan 2009 har det skett mycket. Idag finns en stor andel av landets energieffektiva byggnader i Västra Götaland. Produktionen av förnybara drivmedel har ökat och nya miljöfordon har introducerats på marknaden. Solceller har installerats på tak och fasader och vindkraften har byggts ut. Det har satsats på forskning och innovationssystem med klimatfokus. Beslut har tagits för ökad kollektivtrafik, fler cykelstråk och miljöanpassad sjöfart. Tillsammans har vi arbetat för energieffektiva processer och förnybara råvaror i industrin. Men det krävs mer.

Koldioxidnivåerna i atmosfären var rekordhöga 2014. Koncentrationen var nästan uppe i den nivå vi satte som maximum i våra regionala klimatmål – 400 ppmv koldioxidekvivalenter.

I Västra Götaland har dock kurvan vänt och utsläppen av växthusgaser minskar. Men för att målet ska nås behöver utsläppen av växthusgaser fortfarande minska med 70 % till år 2030. Omöjligt kanske någon tänker. Men vi tror att målen är möjliga att nå. Redan för tio år sedan konstaterades att Västra Götaland är en av de regioner som har de förutsättningar och resurser som krävs för att bli en fossiloberoende region.

Västra Götaland har:

  • universitet, utbildnings-, forsknings- och utvecklingsmiljöer som krävs.
  • industrier som kan bidra till stora besparingar i användningen av fossila bränslen.
  • ett näringsliv och en industri med vana att ställa om.
  • en politisk drivkraft och vilja på alla nivåer.

Det är i samordningen mellan dessa krafter som framgångsnyckeln finns.
Vi som undertecknat klimatstrategin för Västra Götaland ökar nu tempot för att bli fossiloberoende till 2030. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har startat en process för att ta fram prioriteringar hur vi ska nå ett gott liv i en fossiloberoende region till 2030. Det gör vi tillsammans med representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn och många andra.

Just nu pågår en omfattande dialog mellan dessa aktörer för att få fram bild av hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut.

Den gemensamma uppgiften är att skapa förutsättningar för människor att leva ett gott liv både lokalt och globalt. Vi vet att klimatförändringarna påverkar människors hälsa. Och det är inte ansvarsfullt att fortsätta att vara beroende av fossil energi i tider när oljeresurserna minskar och risken för konflikter ökar.

Det finns stora möjligheter i mötet mellan klimatomställning och arbetet för ett gott socialt liv. Satsningar på klimatet kan bidra till ett hållbart samhälle – både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

shutterstock_255190057Därför ska arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland ske på ett sådant sätt att vi får fler jobb, en mer innovativ och effektiv ekonomi samtidigt som åtgärderna är kostnadseffektiva. Eftersom vi behöver en utveckling i alla delar av Västra Götaland ska satsningarna också bidra till att banden mellan alla delar av regionen stärks. Entreprenörskap och företagande i olika former är viktiga ledord.

Klimatfrågan är en global och en europeisk utmaning. Därför välkomnar vi och stödjer regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som inför klimatmötet COP 21 i Paris ska ge svenska aktörer möjlighet att visa hur de bidrar i klimatarbetet.

Många av aktörerna i Västra Götaland verkar både på regional och internationell nivå. Västsvensk konkurrenskraft bygger på att regionen går före i klimatarbetet så att anpassningen till globala spelregler för klimatet blir en konkurrensfördel. Vi har de resurser som behövs, stor kompetens och en tydlig ambition att öka samarbetet mellan alla aktörer.

Låt oss tillsammans använda klimatmötet i Paris som en språngbräda för ökad konkurrenskraft för Västsverige – det är vårt medskick!

 

Undertecknare:

Landshövding Lars Bäckström, Västra Götalands län
Miljönämndens ordförande Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
Miljönämndens vice ordförande Claes Redberg, Västra Götalandsregionen
Kommunalråd Ulf Kamne, Göteborgs Stad
Ordförande Ulf Olsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ordförande Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund
Ordförande Jonas Ransgård, Göteborgsregionens kommunalförbund
Ordförande Katarina Jonsson, Skaraborgs kommunalförbund
Rektor Stefan Bengtsson, Chalmers Tekniska Högskola
Rektor Pam Fredman, Göteborgs Universitet
Rektor Björn Brorström, Högskolan i Borås
Rektor Kerstin Norén, Högskolan Väst
Rektor Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde
VD Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren