Beslut i regionstyrelsen

27 juni 2017

”Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030” togs 27 juni upp i regionstyrelsen som föreslog att planen antas av regionfullmäktige 19 september. Beslutet innebär en revidering av Klimatstrategins arbetssätt och fokusområden.

Klimatstrategins formulerade målsättning kommer att kvarstå, men mot bakgrund av slutsatserna i ”strategiska vägval” föreslås att nuvarande fokusområden ersätts med nya arbetssätt, fokusområden och satsningar.

Genomförandet av den reviderade Klimatstrategin kommer fortsättningsvis att kommuniceras under namnet ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Pressmeddelande om beslut i regionstyrelsen 27 juni 2017

Klimatstrategi Västra Götaland

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030